Jogterületek - Közbeszerzés

A Matkó Ügyvédi Iroda vezetőjeként Boráné dr. Matkó Mária közbeszerzési referensként nyújt segítséget a közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések betartásához.


Ajánlatkérői oldalon közreműködik az Önök megkeresése alapján

 • Felhívások kiírásában
 • Dokumentáció elkészítésében
 • Ajánlatok bontásában, értékelésében
 • Eredményhirdetés és az ezt követő szerződéskötések szakszerű lebonyolításában
 • Közbeszerzési szabályzat elkészítésében

A Kbt. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezetek kötelesek a közbeszerzési eljárást lefolytatni, a megadott tárgyú és értékű beszerzéseik megvalósítására vonatkozó visszterhes szerződéseik megkötése céljából.


A Kbt. a klasszikus ajánlatkérői kör egy részét a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdésében határozza meg

 • az államot, a regionális és helyi hatóságokat [Kbt. 22. § a)-d) pont]
 • a közalapítványokat [Kbt. 22. § (1) bekezdés f) pont]
 • egyes nevesített szervezeteket és bizonyos műsorszolgáltatókat [Kbt. 22. § (1) bekezdés g) pont]
 • a Kbt. 2/A. §-a (2) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezeteket, valamint
 • olyan szervezeteket, amelyek valamely átfogó kategóriába tartoznak [Kbt. 22. § (1) bekezdés h)-j) pont]

A Kbt. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a Kbt. szabályai szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni a megadott tárgyú és értékű beszerzéseik megvalósítása érdekében.


A fentiek alapján, amennyiben a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdésére tekintettel ajánlatkérőnek minősülő szervezet visszterhes szerződés keretében – a Kbt.-ben meghatározott kivételi körbe nem tartozó – árut, szolgáltatást vagy építési beruházást szerez be, köteles a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást lefolytatni.


A Kbt. 24. §-a szerint az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése az ajánlatkérő részéről.


A szolgáltatás megrendelése a Kbt. 27. §-a alapján árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.


Szolgáltatás megrendelésének tehát az olyan visszterhes szerződés tekinthető, amely nem minősül árubeszerzésnek, egyben az ajánlattevő teljesítésének lényegi eleme valamilyen tevékenység kifejtése ajánlatkérő részére.


Ajánlattevői oldalon közreműködik az Önök megkeresése alapján

 • Ajánlati felhívások figyelésében
 • Ajánlatok elkészítésében

Jogi tanácsadás a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok értelmezéséhez, a közbeszerzési jogsértések –az azokhoz kapcsolódó bírságok - megelőzése érdekében.


Jogi segítség az esetleges értelmezésbeli eltérések és a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatának alkalmazhatóságáról valamint az esetlegesen felmerült jogvita, előzetes vitarendezés és jogorvoslatok esetén jogi képviselet ellátása a Döntőbizottság, Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Ítélőtábla előtti eljárásokban.