Jogterületek - Végelszámolás

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszüntetése nem kis feladat, figyelemmel az igen szigorú törvényi előírásokra, határidőkre. A társaságok végelszámolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a társaság a hitelezőit 100 %-ban ki tudja elégíteni és fennállnak a törvényi feltételek. Nem dönthet a társaság a fentiek alapján a végelszámolási eljárás megindításáról, ha fizetésképtelen, azaz a vagyona nem fedezi a társaság tartozásait, kötelezettségeit. A végelszámolással szemben ebben az esetben a felszámolás elsőbbséget élvez annak minden negatív következményével.


A végelszámolási eljárásnak részletes szabályai a korábbi Csődtörvényi szabályokhoz képest 2006. július 1-étől „ A Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról” szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 55.§. és a 94-118. §-ai tartalmazzák. Az új szabályokat azon cégek végelszámolása során kell alkalmazni, amelyeknél a végelszámolási eljárás 2006. július 1-jén vagy azt követően indul.


Ezzel egyidejűleg megváltozott az 1991. évi XLIX. törvény elnevezése is „A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról” szóló rendelkezéseket tartalmazza a jövőben, melynek részletszabályait a csődeljárás és a felszámolási eljárásra vonatkozó jogterületek ismertetése kapcsán – különösen ezen egyezségben köthető egyezséget– mutatjuk be.


Végelszámolások számvitele

A változáshoz kapcsolódóan, a végelszámolás számviteli feladatainak meghatározását 2006. július 1-jétől a 72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet tartalmazza. Amennyiben egy gazdálkodó szervezet végelszámolási eljárása az új jogszabályok hatályba lépésekor már folyamatban volt, akkor nekik még a régi előírásokat, vagyis az 1991. évi XLIX. törvényt és a 225/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazniuk. Ezen cégekre is alkalmazandó azonban az ún. 3 éves szabály, mely szerint a végelszámolást három éven belül be kell fejezni, mert ellenkező esetben a cégbíróság elrendeli a kényszer–végelszámolást.


Kényszer-végelszámolás

A kényszer-végelszámolás meghatározott esetekben kerül elrendelésre, a cégbíróság kényszer intézkedései között. Eddig ugyanis a törvény nem szabott határidőt a végelszámolási eljárás befejezésére, tehát szankciója sem volt, bármeddig elhúzhatták. Kényszer-végelszámolásra több esetben – nem csak az előbb említettben – sor kerülhet. Ilyenkor a cégbíróság által kirendelt végelszámoló irányítása mellett történik a végelszámolás. Az eljárás alatt a cég nem működhet. A végelszámoló a cég vagyonát nyilvános pályázattal vagy árverés útján értékesíti. A számviteli és adózási szabályok azonban azonosak a végelszámolásra általánosan előírtakkal.


Egyszerűsített végelszámolás

Sor kerülhet a jogi személyiség nélküli Betéti és Közkereseti társaságok egyszerűsített végelszámolásra, amennyiben a végelszámolás kezdő időpontjától számított 120 napon belül befejeződik az eljárás.


Végelszámolási eljárásokban eljáró Matkó Ügyvédi Iroda vezetőjeként kiemelt fontosságúnak tartom a vonatkozó jogszabályok betartását, a tulajdonosok vagyonának a megőrzését, a társaság gazdasági életből való kivezetését.


A tulajdonosok döntése (legfőbb szerv) alapján végelszámolóként történő megbízás esetén elvégezzük a cég jogutódnélküli megszüntetését, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.

Ügyvédi tevékenységünk elsősorban Baranya, Somogy és Tolna megyei gazdasági társaságok egyszerűsített és normál végelszámolásban nyújt teljes körű jogi segítséget 20 éves szakmai múlttal.