Adatvédelem (GDPR)

Az  általános  adatvédelmi  rendelet  előírásai  a  magyar  jogalanyokra  (az érintettekre, az adatkezelőkre és  adatfeldolgozókra valamint a  hatóságokra és a  bíróságokra)  2018.  május  25. napjától közvetlenül alkalmazandók,  kivéve    azokat,    amelyek    teljes körű alkalmazásához, végrehajtásához  az  egyes  tagállamok  nemzeti  jogszabályaiban  előírt  további rendelkezések szükségesek. Az adatvédelmi szabályok betartása minden vállalkozásra irányadó, beleértve az egyéni vállalkozókat is.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (General Data Protection Regulation, „GDPR”) alapján az alábbi feladatok ellátását vállalja;

Adatvédelmi audit (átvilágítás az adatfeldolgozókra is kiterjedően);

Adatkezelési szabályzat és tájékoztató elkészítése, a megbízó cégprofiljának megfelelően;

HR szabályzat és tájékoztató, valamint munkavállalói nyilatkozatok elkészítése;

Munkavállalók részére oktatás tartása az adatkezelési szabályokról;

Térfigyelő Kameraszabályzat elkészítése;

Szabályzatok naprakész felülvizsgálata;

Adatvédelmi incidens esetén a megteendő intézkedésekről tájékoztatás;

Adatvédelmi tisztviselői tisztség ellátása adatkezelő részére;

Ügyfelek jogi képviselete a magánélet és a személyes adatok védelmével kapcsolatos peres eljárásokban.

 

Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, és az adatok kezelése csak e célokkal összeegyeztethető módon történhet, míg az adattakarékosság elve azt rögzíti, hogy a kezelt adatoknak az adatkezelési cél szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és a kezelt adatok körét a szükségesre kell korlátozni. Nem gyűjthetők olyan személyes adatok, amelyek az adatkezelés céljának elérésére nincsenek hatással. Az érintettől csak olyan adat közlése kérhető, amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a kérdéses jogviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.